275-2397
ชื่อ คู่มือระบบเขียนภาษาชองอักษรไทย
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 100 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 978-616-707-349-1
จำนวนหน้า 45
ISBN 978-616-707-349-1

หนังสือคู่มือระบบเขียนภาษาชองอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการกำหนดระบบเขียนภาษาชองด้วยอักษรไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เจ้าของภาษาใช้เป็นเครื่องมือจดบันทึกภูมิปัญญา ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม เนื่องจากภาษาชองเป็นภาษาที่ไม่มีระบบตัวเขียนมาก่อน การจัดทำระบบเขียนภาษาชองขึ้นจะช่วยให้เจ้าของภาษาใช้บันทึกสิ่งที่ต้องการ ถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลานได้เป็นอย่างดี  เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไว้ไม่ให้ สูญหาย
ระบบเขียนภาษาชองอักษรไทยที่จัดทำขึ้นนี้ หากนำไปใช้ทำสื่อการสอบแบบเรียนภาษาชอง และพจนานุกรมภาษาชอง-ไทย หรือ ภาษาไทย-ชอง  จะทำให้นักเรียนที่มีเชื้อสายชองภูมิใจภาษาของตน และยังสามารถเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนภาษาไทยกับภาษาชองได้อีกด้วย  ภายในเล่มประกอบด้วยลักษณ์ทั่วไปของภาษาชอง พยัญชนะ สระ และภาคผนวก