ภาษาญัฮกุร
ชื่อ คู่มือระบบเขียนภาษาญัฮกุรอักษรไทย
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 130 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2558
จำนวนหน้า 42
ISBN 978-616-389-022-1

หนังสือคู่มือระบบเขียนภาษาญัฮกุรอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา เป็นหนังสือที่กำหนดระบบเขียนภาษาญัฮกุรอักษรไทย ประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของภาษาญัฮกุร พยัญชนะ สระ ภาคผนวก