285-3911
ชื่อ คู่มือระบบเขียนภาษาเขมรถิ่นไทย อักษรไทย
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 120 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2556
จำนวนหน้า 118
ISBN 978-616-707-368-2

หนังสือคู่มือระบบเขียนภาษาเขมรถิ่นไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นหนังสือที่กำหนดระบบเขียนภาษาเขมรถิ่นไทยด้วยอักษรไทย ประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของภาษาเขมรถิ่นไทย พยัญชนะ สระ ภาคผนวก