เลอเวือะ
ชื่อ คู่มือระบบเขียนภาษาเลอเวือะอักษรไทย
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 100 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2558
จำนวนหน้า 52
ISBN 978-616-389-005-4

หนังสือคู่มือระบบเขียนภาษาเลอเวือะอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา เป็นหนังสือที่กำหนดระบบเขียนภาษาเลอเวือะอักษรไทย ประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของภาษาเลอเว่ือะ พยัญชนะ สระ ภาคผนวก