ภาษาโซ่
ชื่อ คู่มือระบบเขียนภาษาโซ่ (ทะวืง) อักษรไทย
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 130 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2560
จำนวนหน้า 42
ISBN 978-616-389-045-0

หนังสือคู่มือระบบเขียนภาษาโซ่ (ทะวืง) อักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นหนังสือที่กำหนดระบบเขียนภาษาโซ่ (ทะวืง) อักษรไทย ประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของภาษาโซ่ (ทะวืง) พยัญชนะ สระ ภาคผนวก