79-8147
ชื่อ บ่อเกิดลัทธิประเพณีญี่ปุ่น ภาค ๑-๔
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 300 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 2
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2545
จำนวนหน้า 536
ISBN 974-7330-26-1

หนังสือชุดอารยธรรมตะวันออกที่แปลจาก Sources of Japanese Tradition ฉบับ Columbia University Press ให้ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีของญี่ปุ่น ๒ เล่มจบ เล่มที่ ๑ มี ๔ ภาค คือ ภาคที่ ๑ ประเทศญี่ปุ่นสมัยโบราณ ภาคที่ ๒ ยุคเฮอิอัน ภาคที่ ๓ ญี่ปุ่นสมัยกลาง และภาคที่ ๔ ยุคโตกุงาวะ

(หนังสือขนาด ๑๗ x ๒๔ ซม. หนา ๕๓๖ หน้า)