61-1819
ชื่อ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง การเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และเรื่องหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 40 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2543
จำนวนหน้า 112
ISBN 974-8123-63-4

หนังสือที่รวบรวมชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวงต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามประกาศของราชบัณฑิตยสถาน ให้ประกาศเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นระเบียบเดียวกันทั่วประเทศ

(หนังสือขนาด ๑๔.๕ x ๒๑ ซม. หนา ๑๑๒ หน้า)