85-3664
ชื่อ ปาฐกถา เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 25 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2544
จำนวนหน้า 50

หนังสือที่จัดพิมพ์จากปาฐกถาเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะในการจัด ระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่นหลักทั่วไปในการจัดระเบียบราชการบริหาร ได้แก่ หลักการรวมอำนาจปกครอง (centralization) หลักการแบ่งอำนาจการปกครอง (deconcentration) หลักการกระจายอำนาจปกครอง (decentralization) รวมไปถึงประวัติความเป็นมาของการจัดระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศ ไทย และระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน

(หนังสือขนาด ๑๓ x ๑๙ ซม. หนา ๕๐ หน้า)