274-2966
ชื่อ พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๓ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 100 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2554
จำนวนหน้า 131
ISBN 978-616-707-333-0

พจนานุกรมคำใหม่เป็นพจนานุกรมที่เก็บรวบรวมคำและสำนวนที่เกิดขึ้นใหม่ คำที่ยังไม่ได้เก็บไว้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งคำที่มีอยู่ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวิธีใช้ความหมายขยายไป หรือเปลี่ยนความหมายไปจากเดิม เช่น คำว่ากะจั๊ว ฮ้อแร่ด