บริหารธุรกิจ
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์บริหารธุรกิจ
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 200 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2559
จำนวนหน้า 244
ISBN 978-616-389-027-6

หนังสือที่รวบรวมศัพท์บัญญัติด้านบริหารธุรกิจและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง พร้อมคำอธิบายในรูปแบบพจนานุกรม เรียงตามลำดับอักษร A-Z ทำให้การสืื่อสารระหว่างกันเกิดควมเข้าใจที่ตรงกันแล้ว ยังเป็นการสร้างให้เกิดการพัฒนาและสร้างคำศัพท์เฉพาะที่เป็นภาษาไทยที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าในทางบริหารธุรกิจต่อไป