23-9685
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์พระไตรปิฏก บาลี-โรมัน-ไทย เล่ม 1 อักษร อ
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 130 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2545
จำนวนหน้า 315
ISBN 974-823-90-1

หนังสือที่รวบรวมศัพท์พระไตรปิฎก ในส่วนตัวอักษร อ บางส่วน ซึ่งพิจารณาคัดเลือกศัพท์จากพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ และพระไตรปิฎกฉบับอื่น โดยใช้หลักเกณฑ์การบัญญัติศัพท์

(หนังสือขนาด ๑๔.๕ x ๒๑ ซม. หนา ๓๑๕ หน้า)