พระไตรปิฎก 4
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์พระไตรปิฏก บาลี-โรมัน-ไทย เล่ม 4 อักษร อ
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 150 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2559
จำนวนหน้า 234
ISBN 978-616-389-024-5

หนังสือที่รวบรวมศัพท์พระไตรปิฎก ในส่วนตัวอักษร อ    บางส่วน ซึ่งพิจารณาคัดเลือก  ศัพท์จากพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ และพระไตรปิฎกฉบับอื่น   โดยใช้หลักเกณฑ์การบัญญัติศัพท์