img920
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์พื้นฐานวัฒนธรรมไทย ศัพท์อาหารไทย 
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 240 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2563
จำนวนหน้า 160
ISBN 978-616-389-119-8