197-2530
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคอีสาน เรื่อง ท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง เล่ม ๑
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 200 บาท ลด 30% คงเหลือ 140 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2548
จำนวนหน้า 263
ISBN 978-974-958-848-2

หนังสือวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์ ที่ให้ความรู้หลากหลายทั้งในด้านอักษรศาสตร์ภาษาถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น เนื้อเรื่องกล่าวถึงวีรกรรมของกษัตริย์ผู้เก่งกล้าที่รวบรวมดินแดนตอนเหนือ ของประเทศไทยให้เป็นปึกแผ่น การขยายอาณาเขต แสนยานุภาพ และอัตชีวิตของกษัตริย์ท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง เป็นการสดุดีวีรกรรมของพระองค์ตลอดจนพระจริยาวัตรในแง่ต่าง ๆ มีทั้งคำศัพท์เป็นคำศัพท์ท้องถิ่นโบราณ ศัพท์เกี่ยวกับจารีตประเพณีของอีสานโบราณ และคำศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในภาษาถิ่นอีสาน การจัดพิมพ์แบ่งเนื้อหาตามความที่สมบูรณ์ของเนื้อเรื่อง เล่ม ๑ มีเนื้อหากล่าวถึงชาติกำเนิด การปกครองบ้านเมืองของท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง และท้าวฮุ่งหรือท้าวเจืองพบและรักกับนางง้อมม่วน