255-4104
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคเหนือ โคลงมังทรารบเชียงใหม่
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 200 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2552
จำนวนหน้า 397
ISBN 978-616-707-300-2

โคลงมังทรารบเชียงใหม่ แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ บรรยายถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งพม่าเข้าตีเมืองเชียงใหม่และกวาดต้อนผู้คนไป เมืองหงสาวดี ผู้แต่งได้ถูกกวาดต้อนไปในคราวนั้นด้วย จึงได้แต่งบรรยายเหตุการณ์และการเดินทาง รวมทั้งได้พรรณนาถึงความทุกข์ที่ได้รับจากการพลัดพรากจากหญิงคนรักและความ ลำบากจากการเดินทางไกล
ผู้จัดทำได้ปริวรรตจากต้นฉบับใบลานจำนวน 3 สำนวนเปรียบเทียบกัน พร้อมทั้งจัดทำคำอธิบายศัพท์และถอดความบทประพันธ์ และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ผู้จัดทำจึงได้ถ่ายสำเนาต้นฉบับใบลานโคลงมังทรารบเชียงใหม่ ฉบับสุรินท์ ประกอบไว้ท้ายเล่มด้วย