251-2888
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคใต้ เรื่องสุภาษิตร้อยแปด
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 75 บาท ลด 30% คงเหลือ 52.50 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2552
จำนวนหน้า 332
ISBN 978-616-707-307-1

พจนานุกรมวรรณกรรมที่มีเนื้อหาสาระ คำสอน ศิลปะการประพันธ์ประณีตงดงาม สะท้อนถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ภูมิปัญญา วิถีการประพฤติปฏิบัติค่านิยมทางจริยธรรมของท้องถิ่นภาคใต้ ที่นำไปใช้อ้างอิงหรือเป็นคู่มือในการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นไทย ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น ไทยภาคใต้ การศึกษาทางด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี