ศัพท์วรรณกรรม พ.2
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม)
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 550 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 2
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2561
จำนวนหน้า 786
ISBN 978-616-389-056-6

 หนังสือ พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม) เป็นพจนานุกรมที่แก้ไขปรับปรุงจาก พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม อังกฤษ-ไทย ที่จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยรวบรวมศัพท์ทางวรรณกรรมสมัยใหม่และศัพท์ทางการละครเพิ่มเติม บัญญัติศัพท์และจัดทำคำอธิบายศัพท์ในรูปแบบพจนานุกรม รวมทั้งสิ้น 985 ศัพท์