ท้าวฮุ่งเล่ม 4
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคอีสาน เรื่องท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง เล่ม 4 
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 320 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2562
จำนวนหน้า 228
ISBN 978-616-389-098-6