287-1279
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัยศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 100 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 3
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2556
จำนวนหน้า 118
ISBN 978-616-707-362-0

หนังสือพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑  จัดพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว ๒ ครั้ง พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ และพิมพ์ครั้งที่ ๒  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔  ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๓ นี้ ไ้ด้ปรับแก้ไขบทนิยามศัพท์บางคำและภาคผนวก รวมทั้งได้ปรับวิธีการเก็บคำศัพท์ใหม่ โดยนำคำที่เป็นวิสามานยนามมารวมไว้ในรายการศัพท์  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการเก็บคำในพจนานุกรมและสะดวกในการค้นหา นอกจากนี้  ยังได้นำภาพถ่ายปัจจุบันของสถานที่สำคัญที่ปรากฎชื่อในศิลาจารึกพ่อขุนราม คำแหงมหาราช หลักที่ ๑  มาเพิ่มเติมไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย