216-7818
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยอยุธยา อนิรุทธคำฉันท์
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 200 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2550
จำนวนหน้า 376
ISBN 978-974-958-880-2

อนิรุทธคำฉันท์เป็นเรื่องของพระอนุรุ ทธ โอรสพระปรัทยุมนะ และนัดดาของพระกฤษณะที่มีเล่าอยู่ในมหาภรตะตอนทีเป็นภาคผนวกชื่อหริวงศ์ ในปุราณะสันสกฤต ไทยอาจได้รับเรื่องมาจากอินเดย หรือเขมร เรื่องอนุรุทธคำฉันท์แต่งด้วยแนท์ชนิดเดียวกับที่ปรากฏในมหาชาติคำหลวง มีทำแนงแบบวรรณคดีสันสกฤต