245-5610
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (แก้ไขเพิ่มเติม)
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 450 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 3
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2552
จำนวนหน้า 734
ISBN 978-616-707-303-3

หนังสือที่รวบรวมศัพท์และคำอธิบายศัพท์ศาสนาหลายศาสนา เช่น พระพุทธศาสนา  ศาสนายิว-คริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ศาสนาสิข ชินโต  และศาสนาโบราณ  เรียงตามลำดับอักษร A-Z พร้อมคำเทียบ อังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ