20160226_145125

ชื่อ พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 240 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2558
จำนวนหน้า 588
ISBN 978-616-389-017-7

หนังสือที่รวบรวมศัพท์ที่เป็นคำร่วมสมัย หรือคำที่ใช้ในปัจจุบัน และคำใหม่ซึ่งมีความสำคัญ เป็นที่ต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ในศาสตร์ทางการศึกษา ที่ยังไม่ได้เก็บในพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัยที่มีอยู่ในพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มาขยายความให้มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น เรียงตามลำดับอักษร A-Z ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าในทางศึาษาศาสตร์ รวมทั้งมีศัพท์บัญญัติใช้เป็นแนวทางเดียวกัน เป็นการตอบสนองความต้องการของคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ