260-2434
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ อักษร M-Z
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 150 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2553
จำนวนหน้า 296
ISBN 978-616-707-324-8

หนังสือศัพท์ศึกษาศาสตร์เป็นหนังสือที่รวบรวมศัพท์ศึกษาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ คือปรัชญาการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดผลประเมินผลการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สถิติและการวิจัยการศึกษา การแนะแนว เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาพิเศษ มาบัญญัติศัพท์และจัดทำคำอธิบายในรูปแบบพจนานุกรม เรียงลำดับตัวอักษร M-Z