266-5364
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 250 บาท ลด 30% คงเหลือ 175 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2554
จำนวนหน้า 216
ISBN 978-616-707-332-3

หนังสือพจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นหนังสือที่นำศัพท์บัญญัติในสาขาวิชาศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ่งจัดพิมพ์ เผยแพร่ไปแล้วมาจัดทำคำอธิบาย เนื้อหาประกอบด้วยศัพท์จำนวน 1,179 ศัพท์ มีขอบข่ายครอบคลุมศัพท์ทางสถาปัตยกรรมทั่วไป ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมเชิงอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา ศัพท์ผังเมือง และศัพท์วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม ซึ่งศัพท์เหล่านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการก่อสร้างวัสดุ อุปกรณ์ งานประดับตกแต่ง แบบอย่าง แนวคิด คตินิยม และ ยุคสมัย เป็นต้น