291-4398
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ
โดย กองวิทยาศาสตร์
ราคา 350 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2556
จำนวนหน้า 540
ISBN 978-616-707-369-9

หนังสือคำอธิบายศัพท์ที่รวบรวมศัพท์ทางด้านวิชาการถ่ายภาพ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ และอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสัมพันธ์กัน ในรูปแบบพจนานุกรม เรียงตามลำดับอักษร A-Z ท้ายเล่มมีคำเทียบไทย-อังกฤษ