img050

ชื่อ พจนานุกรม ศัพท์พระไตรปิฎก บาลี-โรมัน-ไทย เล่ม 6 อักษร อ
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 150 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2562
จำนวนหน้า 346
ISBN 978-616-389-094-8

หนังสือที่รวบรวมศัพท์พระไตรปิฎก ในส่วนตัวอักษร อ    บางส่วน ซึ่งพิจารณาคัดเลือก  ศัพท์จากพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ และพระไตรปิฎกฉบับอื่น   โดยใช้หลักเกณฑ์การบัญญัติศัพท์