ภาษิต
ชื่อ ภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 25 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 17
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2561
จำนวนหน้า 116
ISBN 978-616-389-064-1