273-2224
ชื่อ รู้ รัก ภาษาไทย เล่ม ๓ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 100 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2553
จำนวนหน้า 250
ISBN 978-616-707-315-6

หนังสือ รู้ รัก ภาษาไทย เล่ม ๓ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นหนังสือที่รวบรวมคำอธิบายถ้อยคำภาษาไทย ทั้งในด้านการใช้ภาษา ที่มาของคำและสำนวนไทย คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง