288-2398
ชื่อ รู้ รัก ภาษาไทย เล่ม ๔
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 100 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2555
จำนวนหน้า 208
ISBN 978-616-707-358-3

หนังสือ รู้ รัก ภาษาไทย เล่ม ๔ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  เป็นหนังสือที่รวบรวมคำอธิบายถ้อยคำภาษาไทย ทั้งในด้านการใช้ภาษา ที่มาของคำ สำนวนไทย  และคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง