รู้รัก 7
ชื่อ รู้ รัก ภาษาไทย เล่ม ๗
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 100 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2558
จำนวนหน้า 224
ISBN 978-616-389-014-6

หนังสือ รู้ รัก ภาษาไทย เล่ม ๗ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เป็นหนังสือที่รวบรวมคำอธิบายถ้วยคำภาษาไทยทั้งในด้านการใช้ภาษา ที่มาของคำ สำนวนไทย และคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง