ศัพท์ต่าง 3
ชื่อ ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ เล่ม 3
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 150 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2562
จำนวนหน้า 162
ISBN 978-616-389-096-2