263-3994
ชื่อ ศัพท์ผังเมือง อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 100 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2554
จำนวนหน้า 182
ISBN 978-616-707-326-2

หนังสือศัพท์ผังเมือง อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ เป็นหนังสือที่รวบรวมศัพท์บัญญัติที่เกี่ยวกับการผังเมือง  ประมาณ ๑,๐๐๐ คำ  ซึ่งส่วนมากเป็นศัพท์ของต่างประเทศ โดยเรียงลำดับตัวอักษรตั้งแต่ A-Z และคำเทียบไทย-อังกฤษ ตั้งแต่ ก-ฮ หนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศัพท์ ผังเมืองได้