231-6292
ชื่อ สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : เอเชีย เล่ม 3 อักษร E-G
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 400 บาท ลด 30% คงเหลือ 280 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2551
จำนวนหน้า 600
ISBN 978-974-812-371-8

หนังสือชุดที่มีเนื้อหาครอบคลุมประวัติบุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชื่อประเทศ เมืองสำคัญ สนธิสัญญา การประชุม ความตกลง และการสงคราม ในภูมิภาคยุโรป เรียงตามลำดับอักษร A-Z ท้ายเล่มมีดรรชนีค้นคำเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา