img025

ชื่อ สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม 5 อักษร L-O
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 500 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2551
จำนวนหน้า 896
ISBN 978-974-287-672-2

หนังสือชุดที่มีเนื้อหาครอบคลุมประวัติบุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชื่อประเทศ เมืองสำคัญ สนธิสัญญา การประชุม ความตกลง และการสงคราม ในภูมิภาคยุโรป เรียงตามลำดับอักษร L-O ท้ายเล่มมีดรรชนีค้นคำเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา