222-1675
ชื่อ สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัติและบทร้องเพลงตับ ประวัติเพลงหน้าพาทย์และเพลงโหมโรง
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 100 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2550
จำนวนหน้า 221
ISBN 978-974-958-875-8

เพลงเกร็ดเป็นเพลงที่ใช้ขับร้องหรือ บรรเลงเป็นเอกเทศโดยเฉพาะ เป็นเพลงเดียวไม่ติดต่อกับเพลงอื่น มีความสำคัญที่สามารถนำไปแต่งขยายหรือตัดลงเพื่อใช้เป็นเพลงเถาหรือเพลงโหม โรงได้ ส่วนเพลงละครร้องเป็นละครใช้บทเพลงที่นำทำนองเพลงเกร็ดของเดิมและแต่งทำนอง บางเพลงขึ้นใหม่มาใช้ขับร้องเพื่อดำเนินการแสดง