289-7871
ชื่อ หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเวียดนาม
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 70 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2556
จำนวนหน้า 27
ISBN 978-616-707-367-5
หนังสือหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเวียดนาม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การทับศัพท์คำภาษาเวียดนามซึ่งในปัจจุบันมี แพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะคำวิสามานยนามต่าง ๆ เช่น ชื่อคน ชื่อสถานที่ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ทั่วไปในการทับศัพท์ภาษาเวียดนาม ตารางเทียบเสียงพยัญชนะ ตาราง
เทียบรูปพยัญชนะ ตารางเทียบเสียงกึ่งสระ ตารางเทียบรูปของเสียงกึ่งสระ ตารางเทียบเสียงสระ ตารางเทียบรูปสระ และภาคผนวก