212-5800
ชื่อ หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาจีนและภาษาฮินดี
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 60 บาท ลด 30% คงเหลือ 42 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2550
จำนวนหน้า 40
ISBN 978-974-958-866-6

หนังสือที่ประมวลหลักเกณฑ์การเขียนทับ ศัพท์ภาษาจีนและภาษาฮินดีมาเขียนด้วยอักษรไทย โดยให้อ่านออกเสียงตามระบบอักขรวิธีไทยได้ใกล้เคียงกับการออกเสียงในภาษา เดิม