img037
ชื่อ อนุกรมวิธานพืช อักษร ด
โดย กองวิทยาศาสตร์
ราคา 670 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2561
จำนวนหน้า 360
ISBN 978-616-389-079-5

หนังสือที่รวบรวมชื่อพรรณพืชที่มี อยู่ในประเทศไทย โดยได้รวบรวมข้อมูลพรรณพืชจากสภาพธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์พืช ตำรา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพืช มาจัดทำคำอธิบายลักษณะพรรณพืชตามหลักอนุกรมวิธาน พร้อมทั้งให้ข้อมูลถิ่นกำเนิด การแพร่กระจาย ประโยชน์และโทษ มีภาพประกอบสีและขาวดำ ท้ายเล่มมีศัพท์บัญญัติที่ใช้ในคำอธิบาย ดรรชนีพรรณไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่อสามัญ และชื่อผู้ตั้งชื่อพรรณไม้