อักขรานุกรมเล่ม 4
ชื่อ อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๔ (อักษร ย-ฮ)
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 500 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม)
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2561
จำนวนหน้า 772
ISBN 978-616-389-082-5