93-9826
ชื่อ ฮิปปีอัสใหญ่ บทสนทนาของเพลโตว่าด้วยความงาม 
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 40 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 2
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2546
จำนวนหน้า 59
ISBN 974-958-808-8

หนังสือบทสนทนาของเพลโต (Plato’s Dialogues) นิยมอ่านกันเรื่อยมานับเป็นเวลากว่า ๒,๐๐๐ ปีแล้ว และนิยมอ่านกันให้จบเป็นเรื่อง ๆ ต่างจากคัมภีร์ทางศาสนาที่นิยมอ่านกันเพียงเป็นตอน ๆ บทสนทนาของเพลโตเป็นตัวอย่างแห่งการดำเนินความคิดของมนุษย์ บทสนทนาแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ คือ ระยะแรก ก่อนไปซีราคิวส์ครั้งแรก เสนอความคิดของโสกราตีส ระยะที่ ๒ กลับจากซีราคิวส์ครั้งแรก เสนอทฤษฎีโลกแห่งมโนคติ ระยะที่ ๓ กลับจากซีราคิวส์ครั้งที่ ๒ ไม่มั่นใจในความคิดด้วยเหตุผล และระยะที่ ๔ กลับจากซีราคิวส์ครั้งที่ ๓ ก้าวหน้าในฌานนิยม

(หนังสือขนาด ๑๔.๕ x ๒๑ ซม. หนา ๕๙ หน้า)