หน้าที่

๑. ให้คำปรึกษาและความเห็นที่เกี่ยวกับงานวิชาการแก่นายก อุปนายก และเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

๒. ให้คำแนะนำนายกราชบัณฑิตยสภาเพื่อพัฒนาสำนักงานราชบัณฑิตยสภาตามแนวทางประเทศไทย ๔.๐

๓. ให้คำปรึกษาและหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และคณะราชบัณฑิตที่ปรึกษา

๔. ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการแก่ข้าราชการประจำ

๕. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี

๖. ปฏิบัติงานทางวิชาการที่ไม่อยู่ในหน้าที่ของสำนักใดสำนักหนึ่ง หรือกองทางฝ่ายวิชาการกองใดกองหนึ่ง ตามที่ราชบัณฑิตยสภามอบหมาย