การสร้างบรรยากาศทางจริยธรรมในองค์กร : ทรรศนะทางจริยศาสตร์เชิงปฏิบัติ
รศ.สิวลี ศิริไล
ราชบัณฑิต
ประเภทวิชาปรัชญา
สาขาอัคฆวิทยา; จริยศาสตร์
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

การสร้างบรรยากาศทางจริยธรรมในองค์กร : ทรรศนะทางจริยศาสตร์เชิงปฏิบัติ