การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ศาสตราจารย์สุดาศิริ วศวงศ์
ภาคีสมาชิก
ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายสังคม
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว