IMG_7127

วันนี้ (๒๒ เม.ย. ๖๓) เวลา ๙.๕๙ น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดร.ดวงตา  ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ ดร.นาฬิกอติภัค  แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่ และการตกแต่งภายในของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาแห่งใหม่ ภายในโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  โซนซี เกิดจากนโยบายของภาครัฐ ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้ามาติดต่อราชการ ภายใต้อาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน เป็นการช่วยลดงบประมาณค่าเช่าอาคารสำนักงานจากเอกชนของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีสถานที่ทำงานไม่เพียงพอหรือไม่มีพื้นที่เป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นภาระงบประมาณภาครัฐในระยะยาว และเพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี ธพส. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการสนใจเข้ามาเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี แล้วกว่า ๑๑ หน่วยงาน โครงการดังกล่าวได้รับการออกแบบก่อสร้างด้วยระบบ Building Information Modeling หรือ BIM  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้นสำหรับวงการก่อสร้าง มีจุดเด่นคือ สามารถลดระยะเวลาการทำงาน ลดต้นทุนทรัพยากร ลดปัญหาที่เกิดระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงระบบดังกล่าวสามารถบริหารจัดการงานบำรุงรักษาภายหลังการก่อสร้างได้อีกด้วย

สำหรับสำนักงานราชบัณฑิตยสภาแห่งใหม่ จะตั้งอยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี ด้านทิศเหนือ โดยมีพื้นที่จอดรถอยู่ที่ชั้น ๑ พื้นที่ส่วนต้อนรับซึ่งเป็นทางเข้าหลักของหน่วยงานอยู่ที่ชั้น ๒ และมีพื้นที่สำนักงานอยู่ที่ชั้น ๓ และชั้น ๔ พื้นที่รวมทั้งสิ้น ๘,๑๘๐ ตารางเมตร ในวันนี้จึงได้มีการลงนามความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นการออกแบบพื้นที่ และการตกแต่งภายในของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมีกรอบระยะเวลาในการออกแบบรายละเอียดประมาณ ๒๔ เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ภายใต้การดูแลของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๘๑ ไร่เศษ พื้นที่ใช้งาน ๖๖๐,๐๐๐ ตารางเมตร มูลค่าโครงการกว่า ๒๒,๐๐๐ ล้านบาท สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งรถส่วนบุคคล รถประจำทาง และรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีชมพูที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดความแออัดของการจราจรให้แก่ผู้ที่ทำงานภายในศูนย์ราชการ รวมทั้ง ผู้ค้า ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนรอบศูนย์ราชการ ธพส. จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัดถนนเพิ่มเติมให้เป็นโครงข่ายการสัญจรจากศูนย์ราชการไปออกยังถนนสายหลักเส้นต่าง ๆ โดยรอบ  ได้แก่ ถนนหมายเลข ๘ ซึ่งเชื่อมระหว่างถนน Local Road ถึงศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  และถนนหมายเลข ๑๐ เชื่อมระหว่างศูนย์ราชการไปออกถนนประชาชื่นในอนาคต คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๕ ก่อนศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี จะเปิดให้บริการ

นอกจากนี้ เพื่อมาตรฐานด้านการก่อสร้างอาคาร ปัจจุบันโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี ยังได้ดำเนินการจัดจ้างกลุ่มที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ อาทิ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาออกแบบก่อสร้างโครงการ Government Center Design Team (GCDT) ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านจราจร ทั้งยังจัดจ้างผู้ก่อสร้างงานเสาเข็มทั้งหมดของโครงการ และเปิดการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) งานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) วงเงิน ๒,๓๑๕ ล้านบาท โดยจะเริ่มการก่อสร้างภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ดร.ดวงตา  ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้กล่าวขอบคุณ ธพส. ที่ได้ออกแบบและตกแต่งที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภานี้ เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับประชาชนที่จะเข้ามาติดต่อราชการกับสำนักงานในอนาคต โดยเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ร่วมประชุมกับ ธพส. เพื่อรับฟังและยืนยันรูปแบบรายการแบบการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยได้ขอให้ทาง ธพส. รายงานความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะ ๆ ต่อไปด้วย และคาดว่าจะได้ย้ายที่ทำการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ นี้

IMG_7099 IMG_7108IMG_7136 IMG_7152