ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ ถึง ป.๖) เพื่อเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ การจัดประกวดและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และส่งเสริมการอ่าน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยการประกวดแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน และกลุ่มที่ ๔ ภาคใต้ นั้น

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และกลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผลการคัดเลือกดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

สำหรับการประกวดรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกลุ่มที่ ๑ จัดที่ห้อง Calypso โรงแรมคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มที่ ๓ จัดที่ห้องราชพฤกษ์ ๑-๓ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

กลุ่ม 1 ภาพ 1 กลุ่ม 1 ภาพ 2 กลุ่ม 3 ภาพ 1 กลุ่ม 3 ภาพ 2