คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตจัดพิมพ์และเผยแพร่สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
>> เอกสารประกอบการขออนุญาต
>> แบบฟอร์มคำขออนุญาต
>> ระเบียบสำนักงานราชบัณฑิตยสภาว่าด้วยการอนุญาตให้จัดพิมพ์และเผยแพร่สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตใช้สิทธิในการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาผลิตขึ้นเพื่อเผยแพร่และจำหน่าย
>> เอกสารประกอบการขออนุญาต
>> ระเบียบสำนักงานราชบัณฑิตยสภาว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาผลิตขึ้นเพื่อเผยแพร่และจำหน่าย พ.ศ. ๒๕๖๑