หนังสือประชุมราชบัณฑิตสัญจรปี61-กองธรรมjpg_Page1

หนังสือเนื่องในการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา

เรื่อง “การสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ ห้องราชา ๒ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

หนังสือการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา เรื่อง “การสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”