หัวข้อคัดสรรของพฤติกรรมการช่วยเหลือและพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
(Selected topics of helping behavior and prosocial behavior)

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพร อุวรรณโณ
ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม

เสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อคัดสรรของพฤติกรรมการช่วยเหลือและพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม