ศาสตร์พระราชาสู่การลดความเหลื่อมล้ำ

โดยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร
ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ศาสตร์พระราชาสู่การลดความเหลื่อมล้ำ