อย่ามัวแต่โต้แย้งไทยเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่า?

โดยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อย่ามัวแต่โต้แย้งไทยเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่า?